برنامه مالي(Financial Plan)

برنامه مالي(Financial Plan)

۲-۱-مقدمه:

برنامه مالي براي موفقيت برنامه كسب و كار شما ضروري است خصوصا اگر با هدف دريافت وام بانكي باشد. پيش‌بيني جريان نقدي(Cash flow Forecasting) قطعا مهمترين قسمت اين برنامه است اما ساير اسنادي كه در اين بخش معرفي مي‌شوند نيز از ديدگاه برنامه‌ريزي اهميت دارند.

۲-۲-تحليل نقطه سر به سر(Break-even Point):

نقطه سر به سر نقطه‌اي است كه درآمد فروش با كل هزينه‌ها و مخارج برابر مي‌شود، پس در اين نقطه نه سود مي‌كنيد نه ضرر. با محاسبه اين نقطه مي‌فهميد كه براي فروش چگونه عمل كنيد تا در رقابت باقي بمانيد. اين نقطه شاخصي مناسب از تداوم يك كسب و كار است. اين نقطه همچنين مي‌تواند براي ارزيابي نحوه و زمان توسعه كسب و كار و برآورد هر گونه مخارج اضافي بكار رود. برا ي تعيين نقطه سر به سر برخي تعاريف كليدي عبارتند از:

-هزينه‌هاي ثابت يا سربار(Fixed Cost Or Overhead):

هزينه‌هايي هستند كه رابطه مستقيم با فروش ندارند. حقوق و دستمزد، تبليغات، ملزومات اداري و تلفن برخي از اين هزينه‌ها هستند كه لزوما در ماههاي مختلف مساوي نيستند. چيزي كه مهم است اينكه شما بدون توجه به ميزان فروش، اين هزينه‌ها را متحمل مي‌شويد.

-هزينه‌هاي متغير(هزينه كالاها)(Variable Cost):

هزينه‌هاي واقعي ايجاد محصولات يا تامين خدمات هستند كه مي‌تواند شامل هزينه مواد، توزيع و نيروي كار توليدي(خدماتي) باشد.

-ظرفيت(Capacity): مقدار خروجي محصول يا خدمت شما را تحت كنترل دارد و مي‌تواند با تعداد توليد، ‌ساعت كار يا حجم فروش اندازه‌گيري شود. فرمول ذيل براي محاسبه نقطه سر به سر بر حسب تعداد توليد بكار مي‌رود:

نقطه سر به سر بر حسب تعداد توليد= هزينه‌هاي ثابت تقسيم بر (هزينه متغير واحد – قيمت واحد)

Break-Even in Units= Fixed Costs Divided by (Unit Price-Variable Cost)

تذكر: كل سرمايه بصورت وام(اصل و فرع) را بعنوان هزينه ثابت در نظر بگيريد.

مثال:

جان يك سفالگري خانگي دارد كه ظروف سفالين مورد سفارش مشتريان را مي‌سازد. حداكثر ظرفيت، ۱۵ عدد در هفته است. هزينه متغير واحد شامل خاك رس مورد نياز، لعاب و بسته‌بندي حدود ۵۰ دلار برآورد شده است. حقوق جان بعنوان مسوول اين كسب و كار ۳۰۰۰ دلار در هفته است(هزينه ثابت). مشخصا قيمت هر واحد بر اساس نقطه سر به سر، براي مقادير توليد مختلف متغير است. جدول ذيل را ببينيد. محاسبات اين جدول بر اساس رابطه نقطه سر به سر بر حسب تعداد توليد، انجام شده است.

مشخصا مشاهده مي‌شود كه سر به سر يك نقطه نيست بلكه مقدار آن براي هر قيمت فروش فرق مي‌كند. اگر قيمت هر واحد ۴۲۵ دلار باشد بايستي قادر به توليد ۸ قطعه در هفته باشيم تا ضرر نكنيم. اين مساله در گراف ذيل نمايش داده شده است. منطقه بالاي منحني معرف سود و پايين منحني معرف ضرر مي‌باشد.

قيمت واحد هزينه متغير كل هزينه ثابت تعداد توليد هفتگي
۶۵۰ ۲۵۰ ۳۰۰۰ ۵
۵۵۰ ۳۰۰ ۳۰۰۰ ۶
۴۷۹ ۳۵۰ ۳۰۰۰ ۷
۴۲۵ ۴۰۰ ۳۰۰۰ ۸
۳۸۳ ۴۵۰ ۳۰۰۰ ۹
۳۵۰ ۵۰۰ ۳۰۰۰ ۱۰
۳۲۳ ۵۵۰ ۳۰۰۰ ۱۱
۳۰۰ ۶۰۰ ۳۰۰۰ ۱۲
۲۸۱ ۶۵۰ ۳۰۰۰ ۱۳
۲۶۴ ۷۰۰ ۳۰۰۰ ۱۴
۲۵۰ ۷۵۰ ۳۰۰۰ ۱۵
ضرر
سود

 

نقطه سر به سر با حاشيه سود ناخالص(Gross Profit Margin):

در حالتي كه تنوع محصولات زياد باشد مانند خرده‌فروشي، نقطه سر به سر بجاي اينكه بر حسب تعداد توليد بيان شود بر حسب درآمد بيان مي‌گردد با رابطه ذيل:

فروش نقطه سر به سر= هزينه ثابت تقسيم بر حاشيه سود ناخالص

Break-Even Sales=Fixed Costs Divided by Gross Margin

حاشيه سود ناخالص= (هزينه – قيمت) تقسيم بر قيمت

Gross Margin= (Price – Cost) Divided by Price

مثال:

فردي مي‌خواهد يك كادويي راه‌اندازي كند و هزينه ثابت ماهيانه را ۹۰۰۰ دلار تخمين مي‌زند. حاشيه سود استاندارد اين كسب و كار ۴۵ درصد است، در نتيجه نقطه سر به سر درآمدي از تقسيم ۹۰۰۰ بر ۰٫۴۵ يعني حدود ۲۰۰۰۰ دلار بدست مي‌آيد.

اين فرد بايد متقاعد شود كه اين خرده‌فروشي قادر به كسب حداقل ۲۰۰۰۰ دلار در ماه(يا ۲۴۰۰۰۰ دلار در سال) مي‌باشد قبل از اينكه كسب و كار خود را آغاز نمايد. قطعا تحقيقات بازار، محل فيزيكي، برنامه‌هاي ارتقاي بازار و ابعاد فيزيكي بايد همگي اين ميزان فروش را پشتيباني كنند و گر نه كسب و كار به نتيجه نخواهد رسيد.

۲-۳-ترازنامه(Balance Sheet):

تصويري گويا از كسب و كار در يك مقطع زماني است. يك ترازنامه از سه قسمت تشكيل شده است:

داراييها(Assets): چيزهايي كه كسب و كار صاحب آن است.

بدهيها(Liabilities): ديوني كه كسب و كار بايد بازپرداخت كند.

سرمايه(Equity): سرمايه‌گذاري و افزايش سرمايه مالكين كسب و كار

فرمول ذيل همواره برقرار است:  سرمايه + بدهيها = داراييها     Assets = Liabilities + Equity

در هنگام راه‌اندازي يك كسب و كار بايد به داراييهاي مورد نياز براي راه‌اندازي فكر كنيد و سپس از خود بپرسيد چگونه‌ آنها را تامين خواهيد كرد. همچنين اگر پول شما براي سرمايه‌گذاري در كسب و كار كافي نباشد بايد باقيمانده آن را قرض كنيد.

۲-۴-اظهارنامه درآمد(Income Statement Forecast):

هدف از اين سند، برنامه‌ريزي درآمدها و هزينه‌هاي كسب و كار در يك دوره زماني مفروض است(معمولا يك سال). واژه‌هاي معادل آن عبارتند از ” اظهارنامه درآمد بودجه‌ريزي شده”(Budjeted Income Statement) يا “اظهارنامه درآمد پيشنهادي”(Pro Forma Income Statement). براي تهيه اظهارنامه درآمد، سه فعاليت بايد انجام گيرد:

پيش‌بيني و تخمين فروش، پيش‌بيني هزينه كالاها و پيش‌بيني سربار.

 

شركت X

ترازنامه

۳۱ دسامبر ۲۰۰۱

داراييها بدهيها
داراييهاي جاري بدهيهاي جاري
پول نقد ۲۰۰۰ حسابهاي پرداختني ۲۰۰۰
+ موجودي فيزيكي ۱۵۰۰۰ + حقوق و دستمزد ۳۰۰۰
+ حسابهاي دريافتني ۱۲۰۰۰ + اعتبارات ۴۰۰۰
مجموع داراييهاي جاري ۲۹۰۰۰ مجموع بدهيهاي جاري ۹۰۰۰
داراييهاي سرمايه‌اي بدهيهاي بلندمدت
وسايل نقليه ۲۰۰۰۰ وامهاي مدت دار ۱۰۰۰۰
– استهلاك تجمعي وسائل نقليه  = (۵۰۰۰) + پرداختني‌هاي بلندمدت ۶۰۰۰
ارزش دفتري وسايل نقليه ۱۵۰۰۰ مجموع بدهيهاي بلندمدت ۱۶۰۰۰
تجهيزات ۱۵۰۰۰ مجموع بدهيها ۲۵۰۰۰
– استهلاك تجمعي تجهيزات = (۳۰۰۰)  
ارزش دفتري تجهيزات ۱۲۰۰۰ سرمايه
مجموع داراييهاي سرمايه‌اي ۲۷۰۰۰ سرمايه مالكين كسب و كار ۳۱۰۰۰
مجموع داراييها ۵۶۰۰۰ مجموع بدهيها و سرمايه ۵۶۰۰۰

پيش‌بيني فروش(Sales Forecast):

احتمالا سخت‌ترين كار در پيش‌بيني كسب و كار است- خصوصا براي كسب و كارهاي در حال شروع. گاهي مي‌توان از نقطه سر به سر به عنوان نقطه آغازين براي پيش‌بين فروش استفاده كرد. پيش‌بيني فروش مانند پيش‌بيني هوا نيست بلكه يك آرمان است يك آرمان است كه براي كسب و كار خود وضع كرده و سعي مي‌كنيد به آن برسيد. در حالتي كه با يك كسب و كار موجود سر و كار داريد بايد براي پيش‌بيني به فروش گذشته نگاه كنيد. آيا فروش روند صعودي داشته يا نزولي. سپس محصولات جديدي كه بايد اضافه شوند يا محصولاتي كه بايد حذف شوند بررسي مي‌گردد.

پيش‌بيني فروش بايد منعكس‌كننده استراتژيها و اهداف كسب و كارتان باشد.

پيش‌بيني فروش به روش Unit Method:

ابتدا كليه محصولات و خدماتي كه قصد فروش آنها را داريد ليست نموده و پيش‌بيني تعداد فروش هر يك را بررسي كنيد. معيار واحد فروش محصولات در كسب و كارهاي مختلف متفاوت است. سپس قيمت فروش هر واحد را تخمين بزنيد. سپس با رابطه ذيل پيش‌بين فروش را مشخص كنيد:

قيمت واحد * تعداد واحدهاي فروش = كل فروش

Total Sales = Number of Unit Sold * Price per Unit

اين رابطه به ازاي هر محصول يا خدمت محاسبه شده و سپس مجموع فروش محصولات بعنوان كل پيش‌بيني فروش تلقي مي‌شود.

پيش‌بيني فروش به روش Sales Method:

گاهي ماهيت كسب و كار طوري است كه نمي‌توان پيش‌بيني فروش را براي هر حصول انجام داد. مثلا پيش‌بيني فروش براي هر يك از ۵۰۰۰۰ قلم كالا در يك كادويي امكان‌پذير نيست. در اين حالت مي‌توان مستقيما پيش‌بيني درآمد را انجام داد. ابتدا كسب و كار را به دپارتمانها يا گروههاي منطقي شكسته و سپس درآمد فروش هر حوزه را جداگانه محاسبه نماييد. مجموع فروش حوزه‌ها، كل پيش‌بيني فروش را نتيجه خواهد داد.

پيش‌بيني هزينه كالاها(Cost of Goods Forecast):

پيش‌بيني هزينه‌ كالاها(يا هزينه فروش) ارتباط مستقيمي با پيش‌بيني فروش دارد چراكه هزينه كالاها مستقيما با تغيير سطح فروش تغيير مي‌كند. براي محاسبه پيش‌بيني هزينه كالاها، مي‌توانيد از روش درصد فروش يا روش هزينه‌يابي واحد استفاده كنيد.

روش هزينه‌يابي واحد(Unit Costing Method):

اين روش دقيقا شبيه پيش‌بيني فروش Unit Method است جز اينكه بجاي قيمت واحد از هزينه واحد استفاده مي‌گردد.

هزينه واحد * تعداد واحدهاي فروش = هزينه كالاها

Cost of Goods = Number of Unit Sold * Cost per Unit

اين كار براي هر نوع كالا انجام شده و سپس مجموع هزينه كالاها بعنوان پيش‌بيني هزينه كالاها در اظهارنامه درآمد وارد مي‌شود.

روش هزينه درصدي(Percentage Cost Method):

در برخي كسب و كارها كه افزايش و كاهش قيمت تاثير زيادي دارد، استفاده از روش Cost Complement براي محاسبه هزينه كالاها مرسوم است. اين مقدار معادل درصدي از درآمد يا قيمت فروش است كه معرف هزينه كالاها است. مثلا اگر هزينه يك قلم كالا ۱۲ دلار و قيمت آن ۲۰ دلار باشد،‌ آنگاه مقدار Cost Complement معادل ۶۰% است(يعني حاشيه سود ناخالص ۴۰%) شما مي‌توانيد از اين مقدار براي پيش‌بيني هزينه كالاها و سود ناخالص اظهارنامه درآمد استفاده كنيد. اين مقدار يا از اطلاعات گذشته يا از استانداردهاي هر كسب و كاري بدست مي‌آيد.

پيش‌بيني سربار(Overheads Forecast):

مثالهايي از مخارج سربار عبارتند از:

-هزينه تبليغات و ارتقاي بازار

-هزينه وسائل نقليه

-شارژهاي مالي و بانكي

-هزينه ارتباطات

-هزينه استهلاك

-بيمه

-هزينه اياب و ذهاب

-هزينه اجاره و مالكيت

-هزينه ملزومات اداري

-حقوق و مزايا(اگر ثابت بوده و بستگي به ميزان توليد و فروش نداشته باشد)

-هزينه مسافرت

-ساير هزينه‌ها

-پاداش يا حقوق پرداختي به مالك كسب و كار

شركت X

اظهارنامه درآمد

سال منتهي به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۱

فروش ۸۴۱۰۰
– هزينه كالاها ۱۵۰۰۰
سود ناخالص ۶۹۱۰۰
هزينه‌ها
تبليغات ۱۵۰۰
+ استهلاك ۸۰۰۰
+ بهره ۲۰۰۰
+ اجاره ۴۰۰۰
+ مسافرت ۶۰۰
+ حقوق و دستمزد ۷۰۰۰
مجموع هزينه‌ها ۲۳۱۰۰
سود خالص

(سود ناخالص – مجموع هزينه‌ها)

۴۶۰۰۰
– برداشت مالك كسب و كار ۱۵۰۰۰
سود خالص پس از برداشت مالك ۳۱۰۰۰

۲-۵-پيش‌بيني جريان نقدي(Cash flow Forecast):

احتمالا، اين سند مهمترين ابزار مالي شماست چراكه به شما نشان مي‌دهد چه موقع پول نقد لازم براي راه‌اندازي كسب و كار را بايد صرف كنيد. همچنين به شما اجازه مي‌دهد اقدامات لازم را قبل از رخداد مشكلات تعيين نموده و پيش از راه‌اندازي پروژه جديد، تحليلهايي از نوع “چه- اگر” انجام دهيد. اين سند يك برنامه‌ريزي ۱۲ ماهه براي پيش‌بيني دريافتها و پرداختهاي يك كسب و كار است.

چرا پيش‌بيني جريان نقدي؟:

معمولا مالكين كسب و كار اين كار را در ذهن خود انجام مي‌دهند اما ثبت آن روي كاغذ نتايج ذيل را خواهد داد:

-فرصتي است براي مديريت موثر جريان نقدي

-يك زمانبندي براي پيش‌بيني جريان نقدي قابل تعقيب و پيگيري است

-يك زمانبندي براي حسابهاي پرداختني

-معياري است از اهميت تغييرات غيرمنتظره در محيط و شرايط مثل كاهش فروش، شرايط بد مالي و …

-يك ليست كاغذي است از تمام بيلان هاي پرداختني كه در ذهن شما مي‌چرخند و شبها شما را بي‌خواب مي‌كنند. ليست كاغذي جريان نقدي، ذهن شما را براي افكار مهمتر پاك‌سازي مي‌كند.

-تخميني است از مقدار پولي كه بايد قرض بگيريد تا عمليات روزمره خود را پوشش دهيد.

-يك راهنما براي بستانكاران است مبني بر اينكه پول كافي براي بازپرداخت بموقع وامها داريد.

دريافتني‌ها(Receipts):

وقتي به هر دليل پول نقد وارد كسب و كار شما مي‌شود. عمده علل دريافتني‌ها عبارتند از:

-فروش نقدي

-مجموعه‌اي از حسابهاي دريافتني

-وامهاي دريافتي مانند وامهاي راه‌اندازي و اعتبارات و …

-سهام مالكين

پرداختني‌ها(Disbursements):

وقتي به هر دليل پول نقد از كسب و كار شما خارج مي‌شود. عمده علل پرداختني‌ها عبارتند از:

-مخارج نقدي يا خريد موجوديها

-مجموعه‌اي از حسابهاي پرداختني

-بازپرداختهاي وامها يا ذينفعان

-بازپرداخت بدهي‌ها

چگونه جريان نقدي را تهيه كنيم:

جريان نقدي از سه قسمت مجزا تشكيل شده است. دريافتني‌ها، پرداختني‌ها و محاسبه جريان نقدي. در جريان نقدي از حروف و علائم اختصاري ذيل استفاده مي‌شود:

A-دريافتني‌ها

B-پرداختني‌ها مربوط به خريد موجوديها و پيمانكاري/ مقاطعه‌كاري

C-پرداختني‌ها براي مخارج سربار

D-پرداختني‌ها براي خريدهاي سرمايه‌اي

E-بازپرداخت وامهاي بانكي، قرضها و سرمايه‌گذاران

F-محاسبه جريان نقدي

ستون Start-up، تنها براي كسب و كارهاي در حال راه‌اندازي:

اين ستون براي تمام دريافتني‌ها و پرداختني‌ها كه بعنوان بخشي از راه‌اندازي كسب و كار تلقي مي‌شوند استفاده مي‌گردد شامل خريد داراييهاي ثابت، مخارج راه‌اندازي، سرمايه اوليه براي آغاز كسب و كار و وامهاي بانكي اوليه. حتما هزينه‌هاي راه‌اندازي را از جاري جدا كنيد تا همه بفهمند چرا ممكن است در مراحل اوليه راه‌اندازي كسب و كار مقروض باشيد.

A-دريافتني‌ها:

ابتدا بخش فروش و دريافتني‌هاي مالي ناشي از حسابهاي دريافتني وارد مي‌شود. سپس سرمايه‌گذاري مالكين و وامهاي بلندمدت در رديف مناسب ثبت مي‌گردند.

B-پرداختني‌ها مربوط به خريد موجوديها و نيروي كاري پيمانكاري/ مقاطعه‌كاري:

هر نوع خريد مواد و قطعات مصرفي بعنوان پرداختني‌ها براي موجودي ثبت مي‌گردد. گاهي برخي شركتها نياز به ساخت موجودي دارند چون ظرفيت مفيد آنها كمتر از بالاترين ميزان فروش ماهانه آنهاست. پس موجودي ساخته مي‌شود تا بتوان در پريودهاي اوج تقاضا، بطور مناسبي عمل كرد. در اين حالت از پيمانكاري/ مقاطعه‌كاري استفاده مي‌شود. بايستي بر اساس فروش و توليد، يك پيش‌بيني موجودي تهيه كنيد. موجودي ابتداي ماه(B1.1) كه مقدار آن يا از ترازنامه يا موجودي انتهاي ماه قبل بدست مي‌آيد.

موجودي انتهاي ماه(B1.2) معرف سطح موجودي هدف انتهاي ماه است كه بر اساس تقاضاي فصلي كسب و كار تعيين مي‌شود و به شما اجازه جبران افزايش و كاهش سطح موجودي را مي‌دهد.

هزينه مواد(B1.3) هزينه مواد مصرف شده از موجودي كه به مشتري فروخته شده است.

خريدها(B1.4) مقدار موجودي لازم براي افزايش سطح موجودي به سطح هدف مورد نياز در انتهاي ماه

براي محاسبه خريدها از فرمول ذيل استفاده مي‌شود:

(B1.1)موجودي ابتداي ماه – (B1.3)مواد مصرفي + (B1.2)موجودي انتهاي ماه = (B1.4) خريدها

سپس خط موجودي انتهاي ماه به موجودي ابتداي ماه بعد منتقل مي‌شود و اين رويه براي دوره ۱۲ ماهه تكرار مي‌شود. اگر خريدهاي شما از تامين‌كنندگان بصورت اعتباري است،‌ بايد در مقادير قابل پرداخت(B1) تعديل ايجاد كنيد بنحوي كه خريد در يك ماه و پرداخت آن در ماه ديگري انجام شود.

همچنين نيروي كار مقاطعه‌كاري(B2) در ارتباط با توليد ماهانه پيش‌بيني مي‌شود.

C-پرداختني‌هاي مخارج سربار:

بيمه، اجاره، تبليغات و … از اين دسته‌اند كه معمولا ماهيانه وارد مي‌شوند. برخي از اين پرداختها در هر ماه مشابهند مانند اجاره اما برخي بر اساس الگوي فروش تغيير مي‌كنند مانند هزينه تبليغات. برخي از پرداختهاي سربار فصلي هستند مانند اقساط ماليات بر درآمد.

D-پرداختني هاي خريدهاي سرمايه‌اي:

در اين حالت اگر پول دارايي خريده شده بلافاصله پرداخت نمي‌شود، مقدار آن را در ماهي بنويسيد كه مربوط به تاريخ چك مي‌شود.

E-بازپرداخت وامهاي بانكي، بدهي‌ها و سرمايه‌گذاري:

دقت كنيد كه جريان نقدي بين اصل و فرع وامها تفاوتي قائل نمي‌شود و كل پرداخت وامها در جريان نقدي بررسي خواهد شد.

F-محاسبه جريان نقدي:

كل پرداختني‌ها – كل دريافتني‌ها + موازنه جريان نقدي ابتدايي = موازنه جريان نقدي انتهايي

Ending Cash Balance = Starting Cash Balance + Total Receipts – Total Disbursements

۲-۶-تامين مالي كسب و كار(Financing Your Business):

دو نوع اصلي تامين مالي وجود دارد: تامين مالي به شكل سرمايه(Equity Financing) و تامين مالي به شكل بدهي(Debt Financing). در روش اول، يك سرمايه‌گذار پول خود را در مقابل دريافت سهم مالكيت، در كسب و كار سرمايه‌گذاري مي‌كند و بعنوان يك شريك محدود يا يك سهامدار تلقي مي‌گردد. اينكه آيا اين روش مناسب و ممكن باشد بستگي به ساختار كسب و كار و ارتباط بين وام‌دهنده و وام‌گيرنده دارد.

در روش دوم، وام دهنده مقداري بهره را براي پول قرض داده شده تعيين مي‌كند اما سهم يا سرمايه‌اي در كسب و كار ندارد. بدهي‌ها اغلب از اعتبارات بانكي ناشي مي‌شوند اما حالات ديگري چون اعتبار تامين‌كننده(حسابهاي پرداختني) يا اعتبار فروشندگان(خريدهاي سرمايه‌اي) را نيز شامل مي‌شود.

تامين مالي از طريق بانك(Bank Financing):

بيشتر كارآفرينان براي تامين مالي بخشي از كسب و كار خود سراغ بانك مي‌روند. تامين مالي از طريق بانك، نقش اساسي در توسعه كسب و كارهاي كوچك ايفا مي‌كند. بانكها انواع مختلف تامين مالي را بكار مي‌گيرند كه دو نوع عمده آنها عبارتند از: اعتبار موقت و وام مدت دار. روش اول براي تامين مالي در هنگام كمبودهاي موقت پول نقد در كسب و كار استفاده مي‌شود. نرخ بهره اغلب متغير بوده و بر اساس نرخهاي معمول يك كسب و كار محاسبه مي‌شوند. اعتبار موقت بيشتر براي تامين مالي داراييهاي جاري است. روش دوم وامهايي هستند كه در يك دوره ثابت زماني معمولا بيش از يك سال بازپرداخت مي‌شوند. اين نوع وامها ممكن است نرخ بهره ثابت يا متغير داشته باشند بسته به مدت و شرايط وام. اينگونه وامها معمولا براي داراييهاي سرمايه‌اي بكار مي‌روند گرچه گاهي براي افزايش جريان نقدي(داراييهاي جاري) نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

معيارهاي پرداخت وام:

اكثر بانكها از چهار معيار براي ارزيابي پيشنهادات دريافت وام استفاده مي‌كنند:

الف- جريان نقدي: توانايي شما در بازپرداخت وام با پول نقد كه بر اساس پيش‌بيني جريان نقدي در BP‌ شما ارزيابي مي‌شود.

ب- تضمين و وثيقه(Collateral): ارزش داراييهاي داخلي و خارجي سازمان در حراج كه با محاسبه ارزش بازار داراييها و مقايسه آن با كليه بدهيهاي سازمان ارزيابي مي‌شود. اين مساله مشخص مي‌كند در صورتي كه كسب و كار نتواند وام را بازپرداخت كند چه بايد كرد. گاهي يك دارايي خارج از كسب و كار، معرف تضمين وام خواهد بود. اين تضمين خارجي ممكن است يك شركت مرتبط، يا دارايي شخصي مالك كسب و كار باشد.

ج- شخصيت(Character): مواردي در مورد مالكين كسب و كار كه باعث مي‌شود به ارزش اعتباري آنها معتقد شويم. بانكها اغلب سابقه شخصي مالكين را براي تعيين ويژگيهاي اعتباري‌آنها بررسي مي‌كنند. همچنين به مهارتهاي فني، مديريتي و تجاري ارائه شده در BP توجه مي‌كنند.

د- تعهد(Commitment): ميزان تعهد مالي مالكين كسب و كار كه با بررسي سرمايه يا وامهاي سهامداران كسب و كار و سابقه آنها ارزيابي مي‌شود.

اظهارنامه ارزش خالص فردي(Statement of Personal Net Worth):

اين سند معياري از ميزان ثروت مالك يا مالكين كسب و كار است و شبيه يك ترازنامه است جز اينكه داراييها با ارزش بازار ارزيابي مي‌شوند.

بدهيها – داراييها(ارزش بازار) = ارزش خالص

Net Worth = Assets(Market Value) – Liabilities

تضمين هاي فردي براي وام(Personal Loan Guarantees):

وقتي يك شركت كوچك از بانكي وام مي‌گيرد، اغلب بايد سهامداران سند تضمين وام را امضا كنند. بدين معنا كه اگر شركت نتوانست وام را بازپرداخت كند، سهامداران بايد اين كار را انجام دهند. تضمين در اكثر كسب و كارها لازم است. بياد داشته باشيد كه اين تضمين ها اسناد قانوني بوده و بهتر است قبل از امضاي چنين اسنادي وكيل داشته باشيد.

برنامه و تامين مالي ترازنامه پيشنهادي
داراييها
داراييهاي جاري
پول نقد ۲۰۰۰ ۱۰۰۰- ۱۰۰۰
موجودي فيزيكي ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰
حسابهاي دريافتني ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰
مجموع داراييهاي جاري ۲۹۰۰۰ ۲۸۰۰۰
داراييهاي سرمايه‌اي
ارزش دفتري وسائل نقليه ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰
ارزش دفتري تجهيزات ۱۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۱۷۰۰۰
مجموع داراييهاي سرمايه‌اي ۲۷۰۰۰ ۳۲۰۰۰
مجموع داراييها ۵۶۰۰۰   ۶۰۰۰۰
بدهيها
بدهيهاي جاري
حسابهاي پرداختني ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
حقوق و دستمزد ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
بدهيهاي اعتباري ۴۰۰۰ ۴۰۰۰
مجموع بدهيهاي جاري ۹۰۰۰ ۹۰۰۰
ديون بلندمدت
وامهاي بلندمدت ۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰
پرداختنيهاي بلندمدت ۶۰۰۰ ۶۰۰۰
مجموع ديون بلندمدت ۱۶۰۰۰ ۱۹۰۰۰
مجموع بدهيها ۲۵۰۰۰   ۲۸۰۰۰
سرمايه
سرمايه مالك ۳۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۲۰۰۰
مجموع بدهيها و سرمايه ۵۶۰۰۰   ۶۰۰۰۰

 

۳-ضمائم(Appendices):

هدف از ضمائم، تامين اسناد پشتيبان براي ادعاهاي موجود در BP مي‌باشد. ضمائم ضرورتا خوانده نمي‌شوند اما براي تحقيق و بررسي ادعاها لازمند.

-رزومه اعضاي اصلي شركت

-اسناد قانوني مانند اجاره‌نامه‌ها، بيمه و …

-موافقت‌نامه‌ها/ تفاهم‌نامه‌ها(سفارشهاي بالقوه، تعهدات مشتري، حمايت‌نامه‌ها)

-نمونه آگهي‌ها و بروشورها

-اسناد مطالعه بازار

-ساير موارد

بانكها يا سهامداران ممكن است اسناد ذيل را درخواست كنند:

-اظهارنامه دارايي خالص فردي(شامل ارزش داراييهاي فردي، سرمايه‌گذاري‌ها، ‌پول نقد، وامها بانكي،‌ ساير بدهيها)

-ليست موجودي( نوع،‌ عمر و ارزش)

-ليست ابنيه اجاره شده(شرح، زمان ساخت)

-ليست داراييهاي ثابت( شرح،‌ عمر، ارزش بازار فعلي)

-ليستهاي قيمت

-شرح پوشش بيمه‌اي(سياستهاي بيمه‌اي، مقدار پوشش)

-خلاصه حسابهاي دريافتني(شامل زمانبندي)

-خلاصه حسابهاي پرداختني(شامل زمانبندي)

-كپي توافقهاي قانوني( قراردادها، اجاره‌نامه‌ها، توافقات فروش، وامها و اسناد بازپرداخت)

-سند داراييها(شامل ساختمان، داراييها و تجهيزات و …)

-اظهارنامه مالي شركتهاي مرتبط

-نام وكيل(اطلاعات شخصي)

-نام و مشخصات حسابداران و حسابرسان

 

۴-برخي ايده‌ها

-فكر باز داشته باشيد. سعي نكنيد كاري را برنامه‌ريزي كنيد كه نمي‌توانيد انجام دهيد.

-انعطاف‌پذير باشيد. در حين ايجاد BP ممكن است ايده‌ها، بازارها، ‌محصولات يا خدمات ديگري به ذهن برسند. آنها را مورد بررسي و جستجو قرار دهيد.

-اشتباهات خود را مكتوب كنيد. اين راه ارزانتر از تكرار آنها است.

 

۳۴۶ مجموع بازدیدها ۱ بازدید امروز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.