ما همه فروشنده ایم ولی باور نداریم، فروش کنید!

ما همه فروشنده ایم ولی باور نداریم، فروش کنید!
ما همواره در حال فروش هستیم، ما روزانه بارها داریم فروش انجام میدهیم ب...