هزینه تولید یک پیامرسان چقدره؟ اصلا نیاز به حمایت دارد؟

هزینه تولید یک پیامرسان چقدره؟ اصلا نیاز به حمایت دارد؟
پیامرسان که امروز خیلی صحبتشون تو ایران زیاد شده نرم افزارهای ارتباطی...