خودت رو قوی تر از بهانه هات کن!

خودت رو قوی تر از بهانه هات کن!
راه موفقیت فقط و فقط ..... است.