راه اندازی استارت آپ در ایران یا خارج از ایران؟

راه اندازی استارت آپ در ایران یا خارج از ایران؟
اولین سوالی که پیش میاید اینست که تجارت ما خارج از ایران بهتره یا داخل...