نامه سرگشاده به وزیر ارتباطات

نامه سرگشاده به وزیر ارتباطات
سلام آقای جهرمی، سالهاست که با تکیه به ۱۸ نیروی با استعداد وقت زیاد و...