معنی ساده اقتصاد و گردش مالی

معنی ساده اقتصاد و گردش مالی
شهرام جزایری که فارغ از مثبت یا منفی بودن فعالیتهایش بنظرم هوش تجاری خ...