هر چه سریعتر شکست بخورید! + اهمیت MVP

هر چه سریعتر شکست بخورید! + اهمیت MVP
اكثرا تلاش ميكنيم كه طوري كار كنيم كه شكست رو تجربه نكنيم، مسلما هر شخ...